پای شبکه‌ «من و تو» به اینستاگرام علم‌الهدی باز شد

پای شبکه‌ «من و تو» به اینستاگرام علم‌الهدی باز شد
صفحه اینستاگرام امام جمعه مشهد از کلید خوردن طرح رسانه‌های معاند و غیرارزشی برای ترور شخصیت آیت‌الله علم‌الهدی روایت کرد.

پای شبکه‌ «من و تو» به اینستاگرام علم‌الهدی باز شد

صفحه اینستاگرام امام جمعه مشهد از کلید خوردن طرح رسانه‌های معاند و غیرارزشی برای ترور شخصیت آیت‌الله علم‌الهدی روایت کرد.
پای شبکه‌ «من و تو» به اینستاگرام علم‌الهدی باز شد

استخدام