پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک

پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک
ایسنا نوشت: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس برنامه ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته به منظور پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک، مقرر شده بود که استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک‌های کشور تا پایان تابستان سال 1395 محقق شود که خوشبختانه این اقدام ۶ ماه زودتر به نتیجه رسید.

پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک

ایسنا نوشت: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس برنامه ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته به منظور پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک، مقرر شده بود که استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک‌های کشور تا پایان تابستان سال 1395 محقق شود که خوشبختانه این اقدام ۶ ماه زودتر به نتیجه رسید.
پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش‌های سیرک

بک لینک رنک ۱

خبرگزاری اصفحان