پاسخ تند و طعنه آمیز کیهان به احمد توکلی:اگر شما حرفهایتان را فراموش کرده اید،تقصیر ما چیست؟

پاسخ تند و طعنه آمیز کیهان به احمد توکلی:اگر شما حرفهایتان را فراموش کرده اید،تقصیر ما چیست؟
روزنامه کیهان در اعتراض به نامه احمدتوکلی جوابیه ای منتشر کرد.

پاسخ تند و طعنه آمیز کیهان به احمد توکلی:اگر شما حرفهایتان را فراموش کرده اید،تقصیر ما چیست؟

روزنامه کیهان در اعتراض به نامه احمدتوکلی جوابیه ای منتشر کرد.
پاسخ تند و طعنه آمیز کیهان به احمد توکلی:اگر شما حرفهایتان را فراموش کرده اید،تقصیر ما چیست؟

بک لینک رنک ۸

فانتزی