وقتی مجازات محکومین موضوع یک سریال می‌شود

وقتی مجازات محکومین موضوع یک سریال می‌شود
بهروز مفید با تأکید بر اینکه محور اصلی سریال «محکومین» پرداختن به قانون مجازات جایگزین است گفت که امیدوار است پخش این سریال بتواند یک جریان مفید و موثر در جامعه ایجاد کند.

وقتی مجازات محکومین موضوع یک سریال می‌شود

بهروز مفید با تأکید بر اینکه محور اصلی سریال «محکومین» پرداختن به قانون مجازات جایگزین است گفت که امیدوار است پخش این سریال بتواند یک جریان مفید و موثر در جامعه ایجاد کند.
وقتی مجازات محکومین موضوع یک سریال می‌شود