وضعیت رقابت انتخاباتی زنجان مشخص شد

در پایان مرحله رسیدگی به صلاحیت ها ۷۷ نفر از ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شدند.

اخبر جهان

خبرگذاری اصفحان