وزیر دادگستری ترکیه : آمریکا باید گولن را تحویل دهد

وزیر دادگستری ترکیه : آمریکا باید گولن را تحویل دهد
واحدمرکزی خبر نوشت: وزیر دادگستری ترکیه گفت : آمریکا باید فتح الله گولن را به ترکیه تحویل دهد.

وزیر دادگستری ترکیه : آمریکا باید گولن را تحویل دهد

واحدمرکزی خبر نوشت: وزیر دادگستری ترکیه گفت : آمریکا باید فتح الله گولن را به ترکیه تحویل دهد.
وزیر دادگستری ترکیه : آمریکا باید گولن را تحویل دهد

دانلود فیلم خارجی