واگذاری دو قطعه زمین برای احداث بیمارستان در کرج

واگذاری دو قطعه زمین برای احداث بیمارستان در کرج
ایرنا نوشت: مدیراملاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز از واگذاری دو قعطه زمین برای احداث بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد.

واگذاری دو قطعه زمین برای احداث بیمارستان در کرج

ایرنا نوشت: مدیراملاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز از واگذاری دو قعطه زمین برای احداث بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد.
واگذاری دو قطعه زمین برای احداث بیمارستان در کرج

دانلود ها پلاس