واکنش ریاست جمهوری اتریش به لغو سفر روحانی

واکنش ریاست جمهوری اتریش به لغو سفر روحانی
دفتر ریاست جمهوری اتریش از لغو سفر حسن روحانی به این کشور ابراز تاسف کرده است.

واکنش ریاست جمهوری اتریش به لغو سفر روحانی

دفتر ریاست جمهوری اتریش از لغو سفر حسن روحانی به این کشور ابراز تاسف کرده است.
واکنش ریاست جمهوری اتریش به لغو سفر روحانی

اخبار دنیای دیجیتال

موزیک جوان