هشدارهای امنیتی پلیس به شهروندان در پی زلزله اخیر

هشدارهای امنیتی پلیس به شهروندان در پی زلزله اخیر
ایسنا نوشت: معاون اجتماعی فرماندهی استان تهران بزرگ توصیه‌هایی را به شهروندانی که قصد دارند بیرون از منازل خود شب را سپری کنند، ارائه کرد.

هشدارهای امنیتی پلیس به شهروندان در پی زلزله اخیر

ایسنا نوشت: معاون اجتماعی فرماندهی استان تهران بزرگ توصیه‌هایی را به شهروندانی که قصد دارند بیرون از منازل خود شب را سپری کنند، ارائه کرد.
هشدارهای امنیتی پلیس به شهروندان در پی زلزله اخیر