نیمه‌ای که از تماشای والیبال منع شدند، اما به مجلس رفتند/ ناکامی‌ها و کامیابی‌های زنان در سال ۹۴

نیمه‌ای که از تماشای والیبال منع شدند، اما به مجلس رفتند/ ناکامی‌ها و کامیابی‌های زنان در سال ۹۴
در سالی که گذشت می‌توان تبلور فعالیت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان را به وضوح دید و به آینده‌ای روشن‌تر برای حضور نیمه معمولا خاموش جامعه، در عرصه‌های مختلف امید داشت.

نیمه‌ای که از تماشای والیبال منع شدند، اما به مجلس رفتند/ ناکامی‌ها و کامیابی‌های زنان در سال ۹۴

در سالی که گذشت می‌توان تبلور فعالیت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان را به وضوح دید و به آینده‌ای روشن‌تر برای حضور نیمه معمولا خاموش جامعه، در عرصه‌های مختلف امید داشت.
نیمه‌ای که از تماشای والیبال منع شدند، اما به مجلس رفتند/ ناکامی‌ها و کامیابی‌های زنان در سال ۹۴

فیلم سریال آهنگ

خبر اسلامی