نگاه دولت به بخش آب در برنامه ششم توسعه ویژه است

رویکرد وزارت جهاد و کشاورزی در راستای استفاده بهینه از آب با روش های نوین آباری می باشد و تقاضا داریم در برنامه ها به روش های نوین آبیاری توجه کاملا ویژه داشته باشند.

اخبار دنیای تکنولوژی

مرجع سلامتی