نماینده ولی فقیه :سپاه در مورد انتخابات آینده به روشنگری می پردازد

نماینده ولی فقیه :سپاه در مورد انتخابات آینده به روشنگری می پردازد
میزان نوشت:نماینده ولی فقیه در سـپاه در ادامه با اشاره به اولویت امسال سپاه در رابطه با تحول و تعالی بیان داشت: موضوع امر به معروف و نهی از منکر و نیز ایجاد بســترهای لازم برای تحقق این فریضه در سپاه در سه بخش شناختن معروف و منکر، شناساندن معروف و منکر و اجرای آن باید به عنوان اولویت کاری در سپاه پیگیری شود لذا در این راستا سپاه باید پیشرونده و پیشبرنده کشور باشد.

نماینده ولی فقیه :سپاه در مورد انتخابات آینده به روشنگری می پردازد

میزان نوشت:نماینده ولی فقیه در سـپاه در ادامه با اشاره به اولویت امسال سپاه در رابطه با تحول و تعالی بیان داشت: موضوع امر به معروف و نهی از منکر و نیز ایجاد بســترهای لازم برای تحقق این فریضه در سپاه در سه بخش شناختن معروف و منکر، شناساندن معروف و منکر و اجرای آن باید به عنوان اولویت کاری در سپاه پیگیری شود لذا در این راستا سپاه باید پیشرونده و پیشبرنده کشور باشد.
نماینده ولی فقیه :سپاه در مورد انتخابات آینده به روشنگری می پردازد

خرید بک لینک