نمایشگاه بین‌المللی «شهر پس از نفت؛ تاریخچه‌ای بر آینده شهر»

نمایشگاه بین‌المللی «شهر پس از نفت؛ تاریخچه‌ای بر آینده شهر»
نمایشگاه شهر پس از نفت؛ تاریخچه ای بر شهر آینده با همکاری مشاوران بین المللی و خانه گفتمان شهر و معماری افتتاح می‌شود.

نمایشگاه بین‌المللی «شهر پس از نفت؛ تاریخچه‌ای بر آینده شهر»

نمایشگاه شهر پس از نفت؛ تاریخچه ای بر شهر آینده با همکاری مشاوران بین المللی و خانه گفتمان شهر و معماری افتتاح می‌شود.
نمایشگاه بین‌المللی «شهر پس از نفت؛ تاریخچه‌ای بر آینده شهر»

سایت خبری زندگی

تکنولوژی جدید