نقشه «گزینه‌سوز» احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰

نقشه «گزینه‌سوز» احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰
«آن مردِ رفته از پاستور» هنوز هم سودای سیاست دارد، حتی همین روزها که «نهی» شده و به گوشه‌ای رفته است اما گویا فکر و ذکرش متوجه چندسال دیگر است. چندسال دیگری که حسن روحانی نیست و شاید کار برایش راحت‌تر از همین سال 96 پیش‌رو باشد.

نقشه «گزینه‌سوز» احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰

«آن مردِ رفته از پاستور» هنوز هم سودای سیاست دارد، حتی همین روزها که «نهی» شده و به گوشه‌ای رفته است اما گویا فکر و ذکرش متوجه چندسال دیگر است. چندسال دیگری که حسن روحانی نیست و شاید کار برایش راحت‌تر از همین سال 96 پیش‌رو باشد.
نقشه «گزینه‌سوز» احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰