نظارت بر خدمات شهری تنها بخش کوچکی از کارهای شهرداری و شوراست

نظارت بر خدمات شهری تنها بخش کوچکی از کارهای شهرداری و شوراست
البته به نظر می‌رسد در انتخابات شهر و روستا در سال آتی احزاب و گرایش‌های مختلف سیاسی نقش به‌سزایی خواهند داشت. در انتخاب چند بحث مورد توجه است که دو طرف انتخابات یعنی مردم و نیروهای سیاسی باید به این موضوعات کاملا توجه داشته باشند

نظارت بر خدمات شهری تنها بخش کوچکی از کارهای شهرداری و شوراست

البته به نظر می‌رسد در انتخابات شهر و روستا در سال آتی احزاب و گرایش‌های مختلف سیاسی نقش به‌سزایی خواهند داشت. در انتخاب چند بحث مورد توجه است که دو طرف انتخابات یعنی مردم و نیروهای سیاسی باید به این موضوعات کاملا توجه داشته باشند
نظارت بر خدمات شهری تنها بخش کوچکی از کارهای شهرداری و شوراست