نصب یک میلیون کنتور سه تعرفه ای درتهران

نصب یک میلیون کنتور سه تعرفه ای درتهران
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: از ۴ میلیون و ۴۰۰هزار کنتورنصب شده درشهر تهران بیش ازیک میلیون کنتور سه تعرفه ای وجود دارد که برای تغییر باقی کنتورها به اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی نیازمندیم.

نصب یک میلیون کنتور سه تعرفه ای درتهران

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: از ۴ میلیون و ۴۰۰هزار کنتورنصب شده درشهر تهران بیش ازیک میلیون کنتور سه تعرفه ای وجود دارد که برای تغییر باقی کنتورها به اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی نیازمندیم.
نصب یک میلیون کنتور سه تعرفه ای درتهران