نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار

نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار
رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت: نرخ انواع میوه و سبزی تا پایان ماه صفر تغییری نخواهد داشت.

نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار

رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت: نرخ انواع میوه و سبزی تا پایان ماه صفر تغییری نخواهد داشت.
نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار