نامزدهای لیست «صدای ملت» در تهران و ۲۹ شهرستان را بشناسید

لیست انتخاباتی «صدای ملت» که از سوی علی مطهری و یارانش تهیه شده است، اسامی نامزدهای مرود حمایتش در تهران و چندین شهرستان را ارائه داد.

بازار بورس

ورزشی