مهدی هاشمی به مرخصی آمد و شکایتش را از رسایی پس گرفت

مهدی هاشمی به مرخصی آمد و شکایتش را از رسایی پس گرفت
مهر نوشت: وکیل مهدی هاشمی از مختومه شدن شکایت مهدی هاشمی از رسایی خبر داد و گفت: موکلم نسبت به شکایت از رسایی انصراف داد و رضایت خود را در دادگاه اعلام کرد.

مهدی هاشمی به مرخصی آمد و شکایتش را از رسایی پس گرفت

مهر نوشت: وکیل مهدی هاشمی از مختومه شدن شکایت مهدی هاشمی از رسایی خبر داد و گفت: موکلم نسبت به شکایت از رسایی انصراف داد و رضایت خود را در دادگاه اعلام کرد.
مهدی هاشمی به مرخصی آمد و شکایتش را از رسایی پس گرفت