مهاجمی که مربی اش را دق داد!

مهاجمی که مربی اش را دق داد!
در حاشیه بازی پاریسن ژرمن مقابل آرسنال و هدر دادن موقعیت های متعدد گلزنی توسط کاوانی، یورو اسپرت این کارتون را منتشر کرد.

مهاجمی که مربی اش را دق داد!

در حاشیه بازی پاریسن ژرمن مقابل آرسنال و هدر دادن موقعیت های متعدد گلزنی توسط کاوانی، یورو اسپرت این کارتون را منتشر کرد.
مهاجمی که مربی اش را دق داد!