معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد

معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد
معاون شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد از کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از ۴ تن و ۶۰۰ کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی خبرداد

معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد

معاون شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد از کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از ۴ تن و ۶۰۰ کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی خبرداد
معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد