معاون فرهنگی وزیر ارشاد از اعمال فشار و بولتن‌سازی‌ها گفت

معاون فرهنگی وزیر ارشاد از اعمال فشار و بولتن‌سازی‌ها گفت
ایسنا نوشت: معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اتاق‌های فکر پنهان و اعمال فشار از سوی سلیقه‌های خاص در حوزه انتشار کتاب و مجوزها سخن گفت.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد از اعمال فشار و بولتن‌سازی‌ها گفت

ایسنا نوشت: معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اتاق‌های فکر پنهان و اعمال فشار از سوی سلیقه‌های خاص در حوزه انتشار کتاب و مجوزها سخن گفت.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد از اعمال فشار و بولتن‌سازی‌ها گفت