معادله چندمجهولی بسته بودن نماد بانک‌های بورسی

معادله چندمجهولی بسته بودن نماد بانک‌های بورسی
ایرنا نوشت: بسته بودن چند ماهه نماد معاملاتی بانک های بورسی، بازگشایی آن را به معادله چند مجهولی تبدیل کرده است به گونه‌ای که هر یک از نهادهای ناظر اعم از بانک مرکزی و بورس آن را به دوش دیگری می‌اندازند.

معادله چندمجهولی بسته بودن نماد بانک‌های بورسی

ایرنا نوشت: بسته بودن چند ماهه نماد معاملاتی بانک های بورسی، بازگشایی آن را به معادله چند مجهولی تبدیل کرده است به گونه‌ای که هر یک از نهادهای ناظر اعم از بانک مرکزی و بورس آن را به دوش دیگری می‌اندازند.
معادله چندمجهولی بسته بودن نماد بانک‌های بورسی