مشروح سخنرانی ظریف در اندیشکده والدای

مشروح سخنرانی ظریف در اندیشکده والدای
محمد جواد ظریف در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو به سخنرانی پرداخت.

مشروح سخنرانی ظریف در اندیشکده والدای

محمد جواد ظریف در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو به سخنرانی پرداخت.
مشروح سخنرانی ظریف در اندیشکده والدای