مستند سعید آقاخانی به پایان رسید

مستند سعید آقاخانی به پایان رسید
مستند «جهت» به کارگردانی سعید آقاخانی» به پایان رسید و این مستند در حال حاضر مراحل فنی اش را پشت سر می گذارد.

مستند سعید آقاخانی به پایان رسید

مستند «جهت» به کارگردانی سعید آقاخانی» به پایان رسید و این مستند در حال حاضر مراحل فنی اش را پشت سر می گذارد.
مستند سعید آقاخانی به پایان رسید