مدیر موزه ملی لوور محو آثار تاریخی موزه ملی ایران

مدیر موزه ملی لوور محو آثار تاریخی موزه ملی ایران
هیاتی از کارشناسان موزه لوور فرانسه همراه با رییس این موزه، ژان لوک مارتینس، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ دیداری از موزه ملی ایران داشتند.

مدیر موزه ملی لوور محو آثار تاریخی موزه ملی ایران

هیاتی از کارشناسان موزه لوور فرانسه همراه با رییس این موزه، ژان لوک مارتینس، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ دیداری از موزه ملی ایران داشتند.
مدیر موزه ملی لوور محو آثار تاریخی موزه ملی ایران

بک لینک رنک ۳