مدیر عامل شرکت ملی گاز: پنج هزار روستا در سال ۹۴ گاز رسانی شد

مدیر عامل شرکت ملی گاز: پنج هزار روستا در سال ۹۴ گاز رسانی شد
ایرنا به نقل از معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نوشت: کارنامه عملکرد این شرکت در سال گذشته درخشان است طوریکه ساکنان پنج هزار روستا از نعمت لوله کشی گاز بهره مند شدند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز: پنج هزار روستا در سال ۹۴ گاز رسانی شد

ایرنا به نقل از معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نوشت: کارنامه عملکرد این شرکت در سال گذشته درخشان است طوریکه ساکنان پنج هزار روستا از نعمت لوله کشی گاز بهره مند شدند.
مدیر عامل شرکت ملی گاز: پنج هزار روستا در سال ۹۴ گاز رسانی شد

world press news

میهن دانلود