محیط زیست و میراث فرهنگی، امری است سیاسی

محیط زیست و میراث فرهنگی، امری است سیاسی
تعارف‌ها و تقیه‌ها را در این مورد باید کنار گذاشت و پذیرفت که کنشگری در راه حفاظت از میراث‌های طبیعی و فرهنگی، بی ورود به پهنه‌ی نقد نهادهای قدرت و بی مطالبه‌گری از آن‌ها ممکن نیست. کنشگران محیط زیست و میراث فرهنگی ممکن است که خود نخواهند به قدرت سیاسی برسند و در این معنا، «غیرسیاسی» باشند، اما جنس کار آنان با موضوع سیاست برهم‌کنش و همپوشانی دارد.

محیط زیست و میراث فرهنگی، امری است سیاسی

تعارف‌ها و تقیه‌ها را در این مورد باید کنار گذاشت و پذیرفت که کنشگری در راه حفاظت از میراث‌های طبیعی و فرهنگی، بی ورود به پهنه‌ی نقد نهادهای قدرت و بی مطالبه‌گری از آن‌ها ممکن نیست. کنشگران محیط زیست و میراث فرهنگی ممکن است که خود نخواهند به قدرت سیاسی برسند و در این معنا، «غیرسیاسی» باشند، اما جنس کار آنان با موضوع سیاست برهم‌کنش و همپوشانی دارد.
محیط زیست و میراث فرهنگی، امری است سیاسی

خرید بک لینک