محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد

محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد
میزان نوشت:محمود صادقی در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد

میزان نوشت:محمود صادقی در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.
محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد