ماجرای روزی که علی دایی می‌خواست ابروهایش را بزند!

ماجرای روزی که علی دایی می‌خواست ابروهایش را بزند!
علی دایی مصاحبه‌ای با برنامه نود انجام داد و دوباره از خودش در مقابل علی‌اکبر طاهری دفاع کرد.

ماجرای روزی که علی دایی می‌خواست ابروهایش را بزند!

علی دایی مصاحبه‌ای با برنامه نود انجام داد و دوباره از خودش در مقابل علی‌اکبر طاهری دفاع کرد.
ماجرای روزی که علی دایی می‌خواست ابروهایش را بزند!