لیونل مسی هم نتوانست طلسم را بشکند!

لیونل مسی هم نتوانست طلسم را بشکند!
بارسلونا همچنان در آنوئتا نمی تواند پیروز شود و حتی مسی هم نمی تواند بارسلونا را در سوسیداد، نجات دهد و این طلسم را بشکند…همین موضوع دستمایه کاریکاتوریست سایت گل شده است.

لیونل مسی هم نتوانست طلسم را بشکند!

بارسلونا همچنان در آنوئتا نمی تواند پیروز شود و حتی مسی هم نمی تواند بارسلونا را در سوسیداد، نجات دهد و این طلسم را بشکند…همین موضوع دستمایه کاریکاتوریست سایت گل شده است.
لیونل مسی هم نتوانست طلسم را بشکند!