لزوم تدوین زیرساختهای همکاری توسعه محور ایران و ترکیه

لزوم تدوین زیرساختهای همکاری توسعه محور ایران و ترکیه
استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم همکاری مشترک و توسعه محور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تاکید کرد و گفت: هر دو طرف باید تلاش کنیم که زیر ساخت های لازم برای ارتباط هرچه بهتر و بیشتر دو کشور دوست و همسایه ایران و ترکیه را بیش از پیش فراهم کنیم.

لزوم تدوین زیرساختهای همکاری توسعه محور ایران و ترکیه

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم همکاری مشترک و توسعه محور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تاکید کرد و گفت: هر دو طرف باید تلاش کنیم که زیر ساخت های لازم برای ارتباط هرچه بهتر و بیشتر دو کشور دوست و همسایه ایران و ترکیه را بیش از پیش فراهم کنیم.
لزوم تدوین زیرساختهای همکاری توسعه محور ایران و ترکیه

نصب تلگرام فارسی