قلب اروپا این جوری می زند!

اسلواکی،سرزمینی در مرکز اروپاست که ردپای ساکنان قدیمی اش به ۲۲ هزار و ۸۰۰ سال پیش بر می گردد ،اما نخستین نشانه های پیدایش و اجرای دموکراسی در این کشور سال ۱۹۹۳ متولد شد.

دانلود آهنگ جدید

تکست آهنگ