قرارداد ۹۰ میلیونی سال ۷۹ هاشمی‌نسب با استقلال الان چقدر می ا‌رزد؟

قرارداد ۹۰ میلیونی سال ۷۹ هاشمی‌نسب با استقلال الان چقدر می ا‌رزد؟
مهدی هاشمی‌نسب از راز پیوستنش به استقلال گفت.

قرارداد ۹۰ میلیونی سال ۷۹ هاشمی‌نسب با استقلال الان چقدر می ا‌رزد؟

مهدی هاشمی‌نسب از راز پیوستنش به استقلال گفت.
قرارداد ۹۰ میلیونی سال ۷۹ هاشمی‌نسب با استقلال الان چقدر می ا‌رزد؟