قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی/ مقتول برای میانجیگری، وارد یک دعوا شده بود

قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی/ مقتول برای میانجیگری، وارد یک دعوا شده بود
«خبرجنوب» نوشت: آخرین جزئیات پرونده قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی در قادرآباد افشا شد.

قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی/ مقتول برای میانجیگری، وارد یک دعوا شده بود

«خبرجنوب» نوشت: آخرین جزئیات پرونده قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی در قادرآباد افشا شد.
قتل مقابل کلوپ فوتبال دستی/ مقتول برای میانجیگری، وارد یک دعوا شده بود