قتل خواهر شوهر با شیشه برای سرقت طلا و جواهرات

قتل خواهر شوهر با شیشه برای سرقت طلا و جواهرات
«خبرجنوب» نوشت: زن جوان برای سرقت طلاهای خواهرشوهرش نقشه قتل را طراحی و اجرا کرد.

قتل خواهر شوهر با شیشه برای سرقت طلا و جواهرات

«خبرجنوب» نوشت: زن جوان برای سرقت طلاهای خواهرشوهرش نقشه قتل را طراحی و اجرا کرد.
قتل خواهر شوهر با شیشه برای سرقت طلا و جواهرات

فانتزی