قاچاقچی سابقه‌دار در کلانتری ماموران را به گلوله بست

قاچاقچی سابقه‌دار در کلانتری ماموران را به گلوله بست
اعتماد نوشت:قاچاقچی مواد مخدر که پس از دستگیری به کلانتری کازرون منتقل شده بود با تیراندازی ناگهانی به سمت ماموران پلیس، سه نفر از آنها را به شهادت رساند.

قاچاقچی سابقه‌دار در کلانتری ماموران را به گلوله بست

اعتماد نوشت:قاچاقچی مواد مخدر که پس از دستگیری به کلانتری کازرون منتقل شده بود با تیراندازی ناگهانی به سمت ماموران پلیس، سه نفر از آنها را به شهادت رساند.
قاچاقچی سابقه‌دار در کلانتری ماموران را به گلوله بست

بک لینک