قاتل بنیتا در یک قدمی مرگ/ عکس

قاتل بنیتا در یک قدمی مرگ/ عکس
جام جم آنلاین نوشت:حکم قصاص قاتل بنیتای هشت ماهه پس از ارسال پرونده از دادگاه کیفری به اجرای احکام دادسرای جنایی پایتخت اجرا خواهد شد.

قاتل بنیتا در یک قدمی مرگ/ عکس

جام جم آنلاین نوشت:حکم قصاص قاتل بنیتای هشت ماهه پس از ارسال پرونده از دادگاه کیفری به اجرای احکام دادسرای جنایی پایتخت اجرا خواهد شد.
قاتل بنیتا در یک قدمی مرگ/ عکس