فیلم | یک مقام کاخ سفید افشا کرد: تابش امواج الکترومغناطیس برای کنترل ذهن دیپلمات‌ها

فیلم | یک مقام کاخ سفید افشا کرد: تابش امواج الکترومغناطیس برای کنترل ذهن دیپلمات‌ها
یک مقام کاخ سفید فاش کرد تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی مستقر در سفارت آمریکا در کوبا طی ۶ ماه گذشته به طرز مشکوکی دچار مشکلات حاد شنوایی شده و به واشنگتن بازگردانده شده‌اند.

فیلم | یک مقام کاخ سفید افشا کرد: تابش امواج الکترومغناطیس برای کنترل ذهن دیپلمات‌ها

یک مقام کاخ سفید فاش کرد تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی مستقر در سفارت آمریکا در کوبا طی ۶ ماه گذشته به طرز مشکوکی دچار مشکلات حاد شنوایی شده و به واشنگتن بازگردانده شده‌اند.
فیلم | یک مقام کاخ سفید افشا کرد: تابش امواج الکترومغناطیس برای کنترل ذهن دیپلمات‌ها