فیلم | چطور به یک تمساح ۲۷۲ کیلوگرمی غذا می‌دهند؟

فیلم | چطور به یک تمساح ۲۷۲ کیلوگرمی غذا می‌دهند؟
در این فیلم مشاهده می‌کنید که برای غذا دادن به یک تمساح 272 کیلوگرمی و سه متری به چه میزان شجاعت نیاز دارید.

فیلم | چطور به یک تمساح ۲۷۲ کیلوگرمی غذا می‌دهند؟

در این فیلم مشاهده می‌کنید که برای غذا دادن به یک تمساح 272 کیلوگرمی و سه متری به چه میزان شجاعت نیاز دارید.
فیلم | چطور به یک تمساح ۲۷۲ کیلوگرمی غذا می‌دهند؟

کرمان نیوز