فیلم | پرواز آکروباتیک با جت تایفون را تجربه کنید

فیلم | پرواز آکروباتیک با جت تایفون را تجربه کنید
دوربین نصب شده در کابین خلبان یک جت جنگنده تایفون حس راندن این هواپیماهای سریع را برای بیننده تداعی می‌کند.

فیلم | پرواز آکروباتیک با جت تایفون را تجربه کنید

دوربین نصب شده در کابین خلبان یک جت جنگنده تایفون حس راندن این هواپیماهای سریع را برای بیننده تداعی می‌کند.
فیلم | پرواز آکروباتیک با جت تایفون را تجربه کنید

افق