فیلم | نتیجه تصادف کامیون حمل اردک زنده و تریلی در بزرگراه

فیلم | نتیجه تصادف کامیون حمل اردک زنده و تریلی در بزرگراه
سرعت زیاد و بی احتیاطی راننده، باعث برخورد کامیون حامل اردک‌های زنده با یک دستگاه تریلی شد که در حاشیه بزرگراه توقف کرده بود. این تصادف که در مسیر پکن – تایوان رخ داد، باعث شد قفس اردک‌ها در بزرگراه پراکنده و تعداد زیادی از این اردک‌ها تلف شوند.

فیلم | نتیجه تصادف کامیون حمل اردک زنده و تریلی در بزرگراه

سرعت زیاد و بی احتیاطی راننده، باعث برخورد کامیون حامل اردک‌های زنده با یک دستگاه تریلی شد که در حاشیه بزرگراه توقف کرده بود. این تصادف که در مسیر پکن – تایوان رخ داد، باعث شد قفس اردک‌ها در بزرگراه پراکنده و تعداد زیادی از این اردک‌ها تلف شوند.
فیلم | نتیجه تصادف کامیون حمل اردک زنده و تریلی در بزرگراه