فیلم | شعله های عظیم از کارخانه ای در مسکو

فیلم | شعله های عظیم از کارخانه ای در مسکو
در ویدئوی زیر آتش سوزی یک کارخانه پلاستیک سازی در روسیه را مشاهده می‌کتید، هیچ آسیب یا تلفات گزارش نشده است. علت اتش سوزی در دست برسی است.

فیلم | شعله های عظیم از کارخانه ای در مسکو

در ویدئوی زیر آتش سوزی یک کارخانه پلاستیک سازی در روسیه را مشاهده می‌کتید، هیچ آسیب یا تلفات گزارش نشده است. علت اتش سوزی در دست برسی است.
فیلم | شعله های عظیم از کارخانه ای در مسکو