فیلم | روز کابوس‌وار کاروان ایران| ناکامی براری و افسوس تماشاگران ایرانی

فیلم | روز کابوس‌وار کاروان ایران| ناکامی براری و افسوس تماشاگران ایرانی
محمدرضا براری با مجموع ۴۰۶کیلوگرم وزنه از مدال برنز باز ماند و ششم شد.

فیلم | روز کابوس‌وار کاروان ایران| ناکامی براری و افسوس تماشاگران ایرانی

محمدرضا براری با مجموع ۴۰۶کیلوگرم وزنه از مدال برنز باز ماند و ششم شد.
فیلم | روز کابوس‌وار کاروان ایران| ناکامی براری و افسوس تماشاگران ایرانی

عکس های داغ جدید