فیلم | دختر کرمانشاهی که برای نجات خواهرش از زیر آوار قطع نخاع شد

فیلم | دختر کرمانشاهی که برای نجات خواهرش از زیر آوار قطع نخاع شد
هانیه، دختری ۱۳ ساله کرمانشاهی است که برای نجات جان خواهر ۳ ساله خود از زیر آوار قطع نخاع شد.

فیلم | دختر کرمانشاهی که برای نجات خواهرش از زیر آوار قطع نخاع شد

هانیه، دختری ۱۳ ساله کرمانشاهی است که برای نجات جان خواهر ۳ ساله خود از زیر آوار قطع نخاع شد.
فیلم | دختر کرمانشاهی که برای نجات خواهرش از زیر آوار قطع نخاع شد