فیلم | جستجو برای یافتن اجساد و نجات‌یافتگان سقوط هواپیما در کلمبیا

فیلم | جستجو برای یافتن اجساد و نجات‌یافتگان سقوط هواپیما در کلمبیا
گزارش‌ها حاکی از آن هستند که دست‌کم پنج نفر از سقوط هواپیما در کلمبیا جان سالم به در برده‌اند. با این وجود گروه امداد و نجات در جستجوی افراد زنده و اجساد در محل سقوط هواپیما پراکنده شده‌اند.

فیلم | جستجو برای یافتن اجساد و نجات‌یافتگان سقوط هواپیما در کلمبیا

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که دست‌کم پنج نفر از سقوط هواپیما در کلمبیا جان سالم به در برده‌اند. با این وجود گروه امداد و نجات در جستجوی افراد زنده و اجساد در محل سقوط هواپیما پراکنده شده‌اند.
فیلم | جستجو برای یافتن اجساد و نجات‌یافتگان سقوط هواپیما در کلمبیا