فیلم | توضیحات وزیر راه درباره توزیع نامناسب مسکن در ایران | ۱۹میلیون نفر «بدمسکن» داریم

فیلم | توضیحات وزیر راه درباره توزیع نامناسب مسکن در ایران | ۱۹میلیون نفر «بدمسکن» داریم
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد خانوارها ۲۴ و آمار مسکن ۲۷ میلیون است، اما توزیع نامناسب باعث بدمسکنی ۱۹ میلیون نفر شده است.

فیلم | توضیحات وزیر راه درباره توزیع نامناسب مسکن در ایران | ۱۹میلیون نفر «بدمسکن» داریم

آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد خانوارها ۲۴ و آمار مسکن ۲۷ میلیون است، اما توزیع نامناسب باعث بدمسکنی ۱۹ میلیون نفر شده است.
فیلم | توضیحات وزیر راه درباره توزیع نامناسب مسکن در ایران | ۱۹میلیون نفر «بدمسکن» داریم