فیلم | تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی

فیلم | تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی
تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی شدید را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی

تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی شدید را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر