فیلم | اقدام عجیب و شاهکار وزنه برداری ایران که همه را شوکه کرد| انصراف از یک شانس

فیلم | اقدام عجیب و شاهکار وزنه برداری ایران که همه را شوکه کرد| انصراف از یک شانس
کادر فنی ایران در رقابت براری با حریفانش یکی از اتفاقات نادر تاریخ وزنه برداری دنیا را رقم زدند. کاری که خودشان هم دقیقا نمی‌دانند علتش چه بوده است. اینکه وزنه بردارشان را یک بار روی صحنه فرستادند، عرقش را در آوردند و بعد مدام با تغییرات وزنه، استرس فراوانی به او تحمیل کردند.

فیلم | اقدام عجیب و شاهکار وزنه برداری ایران که همه را شوکه کرد| انصراف از یک شانس

کادر فنی ایران در رقابت براری با حریفانش یکی از اتفاقات نادر تاریخ وزنه برداری دنیا را رقم زدند. کاری که خودشان هم دقیقا نمی‌دانند علتش چه بوده است. اینکه وزنه بردارشان را یک بار روی صحنه فرستادند، عرقش را در آوردند و بعد مدام با تغییرات وزنه، استرس فراوانی به او تحمیل کردند.
فیلم | اقدام عجیب و شاهکار وزنه برداری ایران که همه را شوکه کرد| انصراف از یک شانس

ایرانی