فرمان جدید داعش به نیروهای خود

فرمان جدید داعش به نیروهای خود
تسنیم نوشت: با شکست پی در پی گروه تروریستی داعش در موصل و تنگ‌تر شدن عرصه بر این گروه، فرماندهان داعش به نیروهای خود دستور دادند که از موصل هجرت کنند.

فرمان جدید داعش به نیروهای خود

تسنیم نوشت: با شکست پی در پی گروه تروریستی داعش در موصل و تنگ‌تر شدن عرصه بر این گروه، فرماندهان داعش به نیروهای خود دستور دادند که از موصل هجرت کنند.
فرمان جدید داعش به نیروهای خود